Efficiënt Onderwijs

Tijd gaat snel voorbij en is iets dat nooit meer terugkomt. Dat maakt tijd wellicht het meest waardevolle goed in ons leven.

Jammer genoeg beseffen kinderen of jongeren dat veel te weinig op een cruciaal moment in hun leven.

Laten we daarom geen kostbare tijd verspillen en alvast die van onze kinderen zo efficiënt, doelgericht, nuttig en aangenaam mogelijk besteden om hen te onderwijzen in de nodige kennis, vereiste vaardigheden en essentiële attitude die ze nodig hebben om zo lang mogelijk gelukkig en succesvol te kunnen zijn in onze maatschappij.

Methode

Efficiënt Onderwijs biedt leerlingen individuele trajecten aan om zo efficiënt, effectief, doelgericht en aangenaam mogelijk hun diploma secundair onderwijs te behalen. Door onze intense focus op cognitieve en metacognitieve vaardigheden zullen onze leerlingen een niveau halen dat ver boven de eindtermen ligt voor bijvoorbeeld begrijpend lezen, financiële geletterdheid en wiskunde. Onze methode opent de mogelijkheid om via de examencommissie de eindtermen van de derde graad van bepaalde vakken eerder te behalen dan de standaard zes jaar. Leerlingen die daarin slagen blijven we verder begeleiden om hun niveau van die vakken steeds te verbeteren ter voorbereiding van het hoger onderwijs.

Individuele Trajecten

De examencommissie beschouwen we als een efficiënt en onderbenut middel voor leerlingen om bepaalde doelen vroeger dan de standaard zes jaar te bereiken. Dat kan gaan over de eindtermen van een vak, van meerdere vakken of zelfs van alle vakken van een volledige graad. Via individuele trajecten, uitgewerkt in samenspraak met de leerling en zijn ouders, is dat mogelijk. Flexibele uurroosters, graadklassen en individuele begeleiding helpen de leerling om zijn eigen traject uit te werken en op die manier zijn potentieel zo maximaal mogelijk te benutten. Elke leerling profiteert op zijn manier van de cultuur van intellectuele ambitie die we creëren, de verantwoordelijkheidszin die we meegeven en de interne motivatie gecombineerd met een sterke discipline die we stimuleren.

Cognitieve en metacognitieve vaardigheden

Onze leerkrachten begeleiden de leerlingen in hun trajecten en ondersteunen het leren van de leerlingen. Effectieve instructie zorgt ervoor dat leerlingen meer en diepgaander leren. Instructie is de verzameling van de bewuste methodieken of werkvormen die de leraar gebruikt om het leren van leerlingen te ondersteunen. Leren betekent dan weer dat er sprake is van een permanente verandering in het langetermijngeheugen van de leerling.

Ondanks ons natuurlijk vermogen om te leren, zijn onze strategieën tijdens het leren vaak niet echt effectief. Ook weten we dat mensen –en dus ook onze leerlingen– bijzonder veel moeite hebben om in te schatten hoe goed ze bepaalde leerstof beheersen. Dat maakt het reguleren, het regelen en organiseren van het eigen leren tot een grote uitdaging, terwijl een doel van het onderwijs toch is om leerlingen keuzes te leren maken om hun eigen leren effectief te reguleren.

Onze leerkrachten zijn zich bewust van de metacognitieve vaardigheden die leerlingen moeten beheersen en hoe ze die moeten aanleren. Bij metacognitieve vaardigheden horen het plannen en monitoren van het eigen leren en het evalueren en bijsturen van het leerproces. Behalve metacognitieve vaardigheden zijn cognitieve vaardigheden onontbeerlijk. Een leerling kan het eigen leren efficiënter en effectiever maken door bijvoorbeeld zichzelf te toetsen over de leerstof of door de oefeningen met de leerstof te spreiden over de tijd.

Onze manier van werken is gebaseerd op bevindingen uit twee wetenschapsvelden, de cognitieve psychologie en lerareneffectiviteitsstudies. Het boek ‘Wijze Lessen’ is een grote aanrader voor leerkrachten, maar ook voor leerlingen en ouders. De principes die we toepassen vormen het fundament voor een effectieve les. We weten wat werkt en we passen het toe. Onze leerlingen verdienen het beste en ze krijgen het.

Doelen

Wij willen het mogelijk maken voor de gemiddelde Vlaamse leerling om zijn diploma algemeen secundair onderwijs sneller te behalen dan nu het geval is. We willen er eveneens voor zorgen dat die leerling zo snel mogelijk in staat is om zelfstandig te studeren. Ten slotte willen we hem klaarstomen voor het hoger onderwijs én de essentiële attitude, kennis en vaardigheden meegeven om al op jongvolwassen leeftijd op eigen benen te staan in de echte wereld.

Die doelen stemmen we dan zoveel mogelijk af op de persoonlijke doelen van de leerling. Een voorbeeld van zo’n persoonlijk doel kan zijn om een traject voor een bepaald vak, of meerdere vakken versneld af te leggen, maar een ander, zeer ambitieus doel kan zijn om een diploma voltijds gewoon secundair onderwijs te behalen op 16-jarige leeftijd via de examencommissie. Op die manier kan de leerling indien gewenst sneller naar het hoger onderwijs, of kan die sneller beginnen te werken in een bedrijf, of er zelf een oprichten, of bijvoorbeeld een studiejaar overdoen in een anderstalige school om een vreemde taal nagenoeg perfect te beheersen. Ideeën genoeg. Zo heeft hij voor zichzelf heel wat vrijheid en mogelijkheden gecreëerd die de gemiddelde leerling van dezelfde leeftijd niet heeft.

De gemiddelde Vlaamse leerling van gelijk welke leeftijd krijgt al die opties niet. Te veel leerlingen die na zes jaar afstuderen in het gewoon secundair onderwijs slagen er bovendien niet in om op een zelfstandige, doelgerichte en efficiënte manier te studeren en te plannen eens ze in het hoger onderwijs terechtkomen. Te veel studenten falen in hun eerste jaar, te veel studenten veranderen van richting en sommigen falen dan nóg eens. Al die verspilde tijd, al die verspilde middelen.

De nodige mentaliteit, kennis en vaardigheden om al vanop jongvolwassen leeftijd op eigen benen te willen en kunnen staan in de echte wereld hebben ze al helemaal niet meegekregen. Dus krijgen we heel wat 18-jarigen die qua mentaliteit eigenlijk nog kinderen zijn en nog veel te afhankelijk zijn van hun mama en papa.

De gemiddelde school geeft dat allemaal niet mee. Zes jaar spenderen de leerlingen in het algemeen secundair onderwijs en die jaren zullen ze op studiegebied zelf ongetwijfeld zelden als efficiënt, doelgericht, nuttig of aangenaam omschrijven. Hun kostbare tijd, hun jeugd, moet daarom veel beter besteed worden. Dat is ook nodig om hen op alle vlakken voor te bereiden op enerzijds de richting die ze kiezen in het hoger onderwijs en anderzijds om al vanop jonge leeftijd zelfredzaam te zijn.