Eigen school (1): organisatie

5 min read

ASO

Wij willen een school met op termijn ook een internaat oprichten die voltijds gewoon secundair onderwijs aanbiedt, meer bepaald algemeen secundair onderwijs (ASO). Wel willen we de nuttigste elementen uit het technisch, kunst- en beroepsonderwijs incorporeren om een zo rijk mogelijk curriculum aan te bieden, maar het behaalde diploma zal er een zijn van het ASO.

Dankzij de oprichting van een eigen school en het gebruikmaken van de examencommissie zijn er nu eenmaal veel trajecten of scenario’s mogelijk. Als ouders kunnen we die talrijke mogelijkheden alleen maar toejuichen.

VRIJE SCHOOLKEUZE

Als ouder mag je immers een school voor je kind kiezen. De Belgische Grondwet garandeert die vrije schoolkeuze van ouders (artikel 24). Je hebt de keuze tussen officieel onderwijs en vrij onderwijs. Scholen kunnen erkend of niet erkend zijn, en subsidies of geen subsidies ontvangen.

Een erkende school is een school die beantwoordt aan alle erkenningsvoorwaarden. Erkenning is een voorwaarde voor financiering of subsidiëring door de overheid. Alle erkende scholen zijn bevoegd om studiebewijzen zoals getuigschriften en diploma’s uit te reiken.

Een heel beperkt aantal scholen is alleen erkend, maar niet gefinancierd of gesubsidieerd. Dat kan als de school de financiering of subsidiëring niet aanvraagt, of als zij niet voldoende leerlingen telt voor financiering of subsidiëring. De meeste onderwijsregelgeving is van toepassing op erkende scholen. Maar scholen die alleen erkend zijn ontvangen geen middelen van de overheid en mogen daarom inschrijvingsgeld aan de ouders vragen, in tegenstelling tot gefinancierde of gesubsidieerde scholen.

Een klein aantal scholen in Vlaanderen is niet erkend door de overheid: privéscholen. Zij krijgen geen geld van de overheid en de inspectie onderzoekt niet of ze de kwaliteitsnormen van de Vlaamse overheid halen. Als een school niet erkend is dan kan die geen erkend studiebewijs afleveren en moet de leerling een diploma halen via de examencommissie. De overheid beschouwt onderwijs in privéscholen als huisonderwijs en dus moeten de regels voor het huisonderwijs gevolgd worden.

3 FASES

In een eerste fase zouden we een eigen school oprichten als een privéschool, dus niet-erkend en niet-gesubsidieerd. Eigenlijk kan dat ook niet anders, tenzij we ons al kunnen verzekeren van het benodigde aantal leerlingen geraken om subsidies te krijgen. In een tweede fase kunnen we wel al snel gaan naar een erkenning en in een derde fase, wanneer er genoeg leerlingen zijn, kan onze eigen school in aanmerking komen voor subsidies.

Een eigen school oprichten als een privéschool is het meest wenselijke want dan hebben we de meeste vrijheid om onderwijs zelf in te richten zoals we willen en nodig is om onze kinderen de beste kansen te geven om gelukkig en succesvol te zijn.

Maar dat kost immens veel geld. De financiële realiteit zal ons dus wellicht leiden naar een eigen school die eerst erkend en daarna dan gesubsidieerd wordt. Die fases brengen veel onnodige administratie, regels en bureaucratie met zich mee. Dat bemoeilijkt onze opdracht, maar daardoor gaan we ons niet laten tegenhouden. Een eigen school is immers een must om onze kinderen de beste kans op het beste onderwijs te bieden.

COLLECTIEF HUISONDERWIJS

In welke fase we uiteindelijk ook belanden, ons verhaal begint sowieso met de oprichting van een privéschool, dat overheid beschouwt als ‘collectief huisonderwijs’.

Collectief huisonderwijs organiseren is één van de manieren hoe voldaan wordt aan de leerplicht in België. Voor kinderen van 6 tot 18 jaar is er namelijk leerplicht. Dat is geen schoolplicht. De meeste leerplichtige kinderen volgen les in een erkende school, maar huisonderwijs is ook mogelijk.

Huisonderwijs kan je op verschillende manieren organiseren, namelijk individueel of collectief. Bij individueel huisonderwijs geef je zelf les of je stelt een privéleraar aan. Bij collectief huisonderwijs laat je je kinderen ofwel naar een privéschool gaan (een school die niet erkend, gefinancierd of gesubsidieerd wordt door de Vlaamse overheid) ofwel organiseer je met andere ouders samen huisonderwijs voor jullie kinderen. Bij huisonderwijs sta je als ouders zelf in voor alle kosten.

Het huisonderwijs moet volgens de Vlaamse overheid inhoudelijk beantwoorden aan twee minimumeisen. Ten eerste moet het onderwijs gericht zijn op de ontplooiing van de volledige persoonlijkheid en talenten van je kind en op de voorbereiding van je kind op een actief leven als volwassene. Ten tweede, moet het onderwijs respect bijbrengen voor de grondrechten van de mens en voor de culturele waarden van je kind en van anderen. De overheid legt geen verplichte vakken, boeken of leerplannen vast voor huisonderwijs.

EXAMENCOMMISSIE

Een diploma behalen gebeurt dus zoals eerder aangehaald via de examencommissie. De examencommissie, ook wel middenjury genoemd, heeft een slechte reputatie bij de meeste ouders en leerlingen: alleen kinderen die schoolmoe zijn, of depressief, of ongemotiveerd, of volwassenen die bestempeld worden als drop-outs of losers omdat ze niet eens een diploma middelbaar onderwijs gehaald hebben, overwegen de examencommissie als allerlaatste redmiddel om toch nog een diploma secundair onderwijs te halen.

Dat beeld is behalve onvolledig ook véél te negatief. Ook kinderen die aan topsport doen, hoogbegaafd zijn, of verhuisd zijn vanuit het buitenland, of volwassenen die door overmacht of ongeluk niet aan een diploma geraakt zijn, maar nu zeer gemotiveerd zijn, maken gebruik van de examencommissie.

Welnu, wij willen de examencommissie als middel voor de gemiddelde leerling gebruiken om sneller aan een diploma secundair onderwijs te geraken om zo sneller naar het hoger onderwijs te kunnen, of om examens zelf beter te plannen en te spreiden zodat er tijd vrij komt om eerst andere kennis en vaardigheden op te doen.

Het zijn net de gemiddelde en sterkere leerlingen die van de examencommissie zouden moeten gebruik maken want daardoor creëer je een ongelofelijke vrijheid die andere leerlingen in het gewone onderwijs niet meteen hebben of krijgen. De examencommissie is een middel om ons doel sneller en efficiënter te bereiken, geen tool voor drop-outs en losers, zoals onterecht gedacht wordt.

DIPLOMA

Via de examencommissie secundair onderwijs kan je op eigen tempo een diploma secundair onderwijs behalen. Je hebt daarbij de keuze uit een gevarieerd aanbod studierichtingen. Een diploma secundair onderwijs van de examencommissie is gelijk aan een diploma secundair onderwijs dat u behaalt op school. Je kan alleen inschrijven per graad, dus voor de 1e, 2e of 3e graad. Je kan zelfs meteen inschrijven voor de 3e graad, ook als je nog geen getuigschrift hebt behaald van de voorgaande graden.

Leerlingen zijn verplicht op vaste tijdstippen deel te nemen aan de examens van de examencommissies voor het secundair onderwijs. Inschrijven voor de examens moet ten laatste in het schooljaar waarin de leerling vóór 1 januari 15 jaar wordt. Een leerling die zich verplicht moet inschrijven bij de examencommissie secundair onderwijs, moet in het schooljaar waarin hij vóór 1 januari 16 jaar wordt, minstens een getuigschrift van de 1e graad secundair onderwijs behalen.

Zoals eerder gezegd, biedt je diploma halen via de examencommissie dus je de kans om je examens tijdens je secundair onderwijs te spreiden op een manier die ondenkbaar is in het gewone secundair onderwijs. Je hoeft dus pas je getuigschrift eerste graad te behalen op je 16e, maar je kan dus ook je diploma secundair onderwijs al behalen op je 16e als je dat wil. Of zelfs eerder, mocht dat binnen je wensen en mogelijkheden liggen. Of later, op je 19e of 20e, als je je eerst zou willen concentreren op je eigen interesses, of het opstarten van je eigen bedrijf mocht je niet meteen hoger onderwijs zou willen volgen.

Het moge ondertussen duidelijk zijn dat de examencommissie een fantastisch middel is om efficiënter je diploma te behalen en wij zijn van plan om dat ten volle te benutten.

Comments are closed.